Seuran säännöt

Voimassaolevat säännöt


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Forssan Voimistelijat r.y. ja sen kotipaikka on Forssa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä keskuudessa liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolisesti voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. järjestämällä voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutus- ja kilpailutilaisuuksia,

2. hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja,

3. järjestämällä näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

4. vaikuttamalla kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatussekä
liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin,

5. hoitamalla tiedotus- ja suhdetoimintaa.

3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
1. harjoittaa julkaisutoimintaa,

2. välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,

3. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

4. omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätäomaisuutta,

5. järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, varainkeräyksiä ja arpajaisia,

6. harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

4. Yhdistyksen jäsenyys liitossa
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:n, jota näissä säännöissä
sanotaan liitoksi.

5. Jäsenyys
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenet voivat olla joko ainais-, vuosi- tai lahjoittajajäseniä. Varsinaiset jäsenet, kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Hallituksen jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Valmentajat ja ohjaajat voivat liittyä jäseniksi, ja heillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta

6. Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin sekä urheilun oikeusturvalautakunnan
ja eettisten asioiden kurinpitolautakunnan toimivaltaan

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat:
- urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja Reilun pelin periaatteisiin

- Suomen Olympiakomitean asettaman urheilun oikeusturvalautakunnan ja
urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan
toimivaltaan

- liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin

- noudattamaan yllä mainittujen oikeusturvalautakunnan ja
kurinpitolautakunnan päätöksiä

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
- seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä

- niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja
muita määräyksiä ja päätöksiä

- urheilun eettisiä periaatteita

- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä

- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 9-11 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10. Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahdeksan
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten  hallitus vaatii. Kokoustapa ja -aika on sama kuin vuosikokouksessa.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen
suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa
saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.